List of sale stores

※You can confirm sale store than the following.
※Itariaichiba BAR, SUBNADE shop varies in sales price. For more details, please refer to store.

Tokyo, the downtown area

The eastern part of -23 wards of Tokyo

The southern part of -23 wards of Tokyo

The northern part of -23 wards of Tokyo

Tokyo - suburbs of Tokyo

Hokkaido, Tohoku

Hokuriku, Koshinnetsu

Saitama

Chiba

Kanagawa

Tokai

Kyushu, Okinawa